author Image

Phân Tích: Việc Xoá Tên Khỏi Danh Sách Luật Sư tại TP. Hồ Chí Minh và Những Suy Ngẫm Về Sự Phát Triển của Ngành Luật Sư