Project Description

Dịch vụ tăng, giảm vốn điều lệ tại LSV ?

dịch vụ tăng, giảm vốn điều lệVốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và ghi trong điều lệ công ty. Một trong những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014 là quy định về việc tăng, giảm vốn điều lệ (theo hướng được tăng, giảm vốn điều lệ).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 vốn điều lệ: Là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

 • Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
 • Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.
 • Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

LSV là một đơn vị chuyên tư vấn, thực hiện những thủ tục liên quan đến tăng, giảm vốn điều lệ với đội ngũ luật sư có trình độ cao, kiến thức chuyên môn tốt và dày dạn kinh nghiệm… khẳng định sẽ tư vấn, xử lý giúp các bạn tăng, giảm vốn điều lệ đúng theo quy định của pháp luật  nhanh chóng, an toàn.

 • LSV tư vấn điều kiện được tăng, giảm vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần;
 • LSV tư vấn tỷ lệ tăng, giảm vốn điều lệ phù hợp theo quy định của pháp luật;
 • LSV tư vấn cho doanh nghiệp điều kiện, trình tự, thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ;
 • LSV tư vấn cho doanh nghiệp lập báo cáo tài chính phù hợp theo hoạt động của doanh nghiệp và quy định của pháp luật để đủ điều kiện tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần;
 • LSV soạn thảo hồ sơ thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp;
 • LSV đại diện, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi tăng, giảm vốn điều lệ trong Công ty TNHH.

Lý Do Bạn Nên Lựa Chọn LSV Là Đối Tác!

LSV tự hào đang tạo ra sức mạnh và sinh khí cho hàng nghìn thương hiệu khách hàng qua đó nỗ lực góp sức mình vào sứ mệnh vì sự phát triển của thương hiệu Việt.

+0
Khách Hàng Tin Tưởng
+0
Dự Án Đã Hoàn Thành
+0
Nhân Sự Tài Năng
+0
Năm Kinh Nghiệm

Các Trường Hợp Có Thể Thực Hiện Giảm Vốn Điều Lệ

1. Trường Hợp Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ Theo Quyết Định Của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty với điều kiện:

 • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp;
 • Công ty phải đảm bảo sau khi tăng, giảm vốn điều lệ (hoàn trả vốn góp cho cổ đông) vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

2. Trường Hợp Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ Do Công Ty Mua Lại Cổ Phần Đã Phát Hành

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

 • Cổ đông biểu quyết phản đối quyết nghị về việc tổ chức lại doanh nghiệp hoặc đổi thay quyền, phận sự của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty mang quyền buộc phải đơn vị mua lại cổ phần của mình. Đề xuất phải bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng dòng, giá dự kiến bán, lý do bắt buộc tổ chức mua lại. yêu cầu phải được gửi đến doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.
 • Doanh nghiệp buộc phải mua lại cổ phần theo đề xuất của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ siêu thị trong thời hạn 90 ngày, tính từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu như không thỏa thuận được về giá thì các bên sở hữu thể bắt buộc phải thuê một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Doanh nghiệp giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá có nhiều năm kinh nghiệm để cổ đông tuyển lựachọn lựa đấy là quyết định cuối cùng.

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

 • Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:
 • Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 • Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty quy định tại mục dưới. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;
 • Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty.
 • Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, từ khi ngày thông tin. Chào bán phải  họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng nhận tư nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số tổ chức hoặc số quyết định xây dựng thương hiệu, địa chỉ hội sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần mang và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn kể trên.

3. Trường Hợp Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ Do Không Được Các Cổ Đông Thanh Toán Đầy Đủ Và Đúng Hạn.

Công ty phải đăng ký điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua (tức 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Như vậy, chậm nhất trước 120 ngày và sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty phải đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập.

Các Bước Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ Của Công Ty Cổ Phần

1. Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Kinh Doanh: Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần.

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố.

Trong vòng từ 03 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ cho công ty;

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp sẽ được nhận 02 loại giấy tờ như sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hiện nay chỉ còn 04 nội dung là: Tên công ty; Địa chỉ trụ sở; Vốn điều lệ; Người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung: Ngành nghề kinh doanh; Thông tin đăng ký thuế; Danh sách cổ đông sáng lập; Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

2. Công Bố Thông Tin Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ Trên Công Thông Tin Doanh Nghiệp Quốc Gia

Sau khi thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Công bố thông tin tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Kê Khai Mẫu 08, Tờ Khai Thuế Môn Bài.

Trong trường hợp việc tăng, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp làm giảm mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:

 • Kê khai và nộp mẫu 08-MST;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

Thủ tục giảm vốn Công ty cổ phần phức tạp và thực hiện khó khăn hơn nhiều so với thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ. Vì vậy, các cổ đông sáng lập công ty cần cân nhắc kĩ về khả năng tài chính của doanh nghiệp mình để đăng ký số vốn Điều lệ cho phù hợp nhằm hạn chế những thủ tục phức tạp trong quá trình giảm vốn.

BẠN CẦN TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ. LIÊN HỆ NGAY!

Lời Giới Thiệu

Chúng tôi ở đây để giúp trả lời câu hỏi của bạn. các vấn đề tư pháp có thể phức tạp, các chuyên gia của chúng tôi có mặt để giúp thông báo cho bạn về mọi khía cạnh liên quan đến vấn đề của bạn. Chúng tôi tự hào lớn trong việc sử dụng chuyên môn của chúng tôi cho bạn và mong muốn được nghe từ bạn.